top of page
 Jak probíhá převod a koupě ready-made společnosti 

 Stručné shrnutí procesu převodu ready-made společnosti 

 1. S klientem domluvíme detaily převodu a změny ve společnosti na základě jeho požadavků

 2. Dohodneme termín převodu společnosti u notáře a dodáme klientovi detailní podklady

 3. Převod proběhne během jedné schůzky u notáře (cca 30 minut), kdy provedeme ve společnosti veškeré požadované změny, společnost převedeme a vše necháme zapsat do Obchodního rejstříku

 4. Za 24-48 hodin jsou na Obchodním rejstříku viditelné objednané změny ve společnosti

 5. Klient si zpřístupní nebo zruší bankovní účet společnosti vedený u Raiffeisenbank (lze i dopisem)

Průvodce převodem ready-made společnosti

Základní popis služby

 

Služba obsahuje převod podílu na společnosti s ručením omezeným, resp. akcií akciové společnosti již zapsané v obchodním rejstříku  a zároveň provedení veškerých požadovaných změn ve společnosti (název, sídlo, živnosti) včetně změn statutárních orgánů, tj. výměna jednatelů, ředitelů či představenstva.

Všechny společnosti byly založeny pouze za účelem jejich dalšího prodeje koncovému klientovi, nikdy nevyvíjely žádnou ekonomickou ani jinou činnost a nemají tudíž žádné závazky ani pohledávky. Toto je garantováno jak původním společníkem (naší společností), tak i původním jednatelem. Ke každé převáděné společnosti poskytujeme písemnou záruku neexistence závazků ani pohledávek v této společnosti. Společnosti dosud nezahájily činnost, kromě úkonů nezbytně nutných k založení společností, jejich zápisu do obchodního rejstříku, registraci k dani z příjmů právnických osob a ohlášení živnosti volné na živnostenském úřadě.

Výhodou pořízení již založené (ready-made) společnosti je plně splacený základní kapitál společnosti v nadstandardní výši 200 000 Kč, klient tak hradí pouze sjednanou cenu za převod společnosti. Vyšší základní kapitál je dobrým znamením pro obchodní partnery a propůjčuje společnosti vyšší důvěryhodnost. Dalšími výhodami potom jsou možnost jednat za společnost ihned po skončení valné hromady, která jmenuje nového jednatele a především rychlost převodu společnosti a přepisu veškerých změn na Obchodním rejstříku – bez nároku na jakýkoliv příplatek nabízíme expresní přepis společnosti do 24 hodin od schůzky k převodu společnosti.

Sídlo společnosti je umístěno na adrese Praha 9, Martinická 987/3, PSČ 197 00 a je možné jej zde zachovat i do budoucna. K tomu naše společnost nabízí služby "e-office", které zahrnují poskytnutí sídla právnické osobě, sekretářské služby, případně i telefonické služby, popřípadě jiné služby administrativní povahy. Ceny a detaily těchto služeb jsou uvedeny na stránce věnované službě e-office, kde si je můžete i objednat.

Cena za převod společnosti

 

Cena za převod společnosti se liší podle toho, zda využijete službu sídla společnosti (služba "e-office") od nás. V takovém případě poskytujeme na novou ready-made společnost slevu 3 000 Kč.

Cena za převod ready-made společnosti s ručením omezeným činí 19 900 Kč s využitím sídla (služba "e-office") a 22 900 Kč bez využití sídla resp. s vlastním sídlem společnosti. Částka je osvobozena od DPH.

Cena za převod ready-made akciové společnosti činí 56 900 Kč s využitím sídla (služba "e-office") a 59 900 Kč bez využití sídla resp. s vlastním sídlem společnosti. Částka je osvobozena od DPH.

Cena zahrnuje převod společnosti (podílů nebo akcií), valnou hromadu s odvoláním původního jednatele / statutárního ředitele a jmenováním nového jednatele / ředitele, provedení změn společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny (např. změna sídla, obchodní firmy, předmětu podnikání, apod.), správní poplatky za ověření podpisů, registraci k dani z příjmů právnických osob, návrh na zápis změn do obchodního rejstříku včetně soudních poplatků a ohlášení hlavních oborů živnosti volné včetně správních poplatků. V ceně jsou tak již zahrnuty všechny změny ve společnosti i poplatky a nehradíte již nic navíc. Jedinou výjimkou jsou příplatky za ohlášení řemeslných či vázaných živností nebo koncesí, pokud bychom Vám jejich ohlášení zajišťovali, viz níže.

Ceny doplňkových služeb

 

Ohlášení živnosti vázané či řemeslné + 2 000 Kč.

Ohlášení koncese + 5 000 Kč.

Úhrada ceny za převod společnosti

 

Úhrada ceny je z procesních důvodů možná pouze v hotovosti. V případě složitějších případů nebo v případě provádění změn ve společnosti před jejich převodem, účtujeme po dohodě klientům zálohu splatnou předem ve výši 5 000 Kč.

Je-li záloha splatná předem, musí být finanční prostředky připsány na našem bankovním účtu před zahájením provádění změn ve společnosti.

Požadované dokumenty

 

Pro co největší pohodlí klientů realizujeme převod společností u notáře. Díky schůzce a převodu u notáře jsme schopni vše zajistit během jedné krátké schůzky, všechny potřebně dokumenty obstarat na místě a šetřit tak Váš čas.

Člen statutárního orgánu - jednatel / statutární ředitel / člen představenstva / správní rady

 • Výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, bez zápisu, z ČR i z místa bydliště a ze státu, jehož je osoba občanem - zajišťujeme na místě u notáře při převodu společnosti

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas

 • Věrohodný průkaz prokazující místo pobytu (pouze u nerezidentů resp. cizinců)

Občanský průkaz nebo pas nám zašlete v kopii předem e-mailem spolu s objednávkou společnosti. Povinnost identifikace klientů nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb. 

Společník / akcionář

 • Občanský průkaz nebo cestovní pas

 • Věrohodný průkaz o místu pobytu (pouze u nerezidentů resp. cizinců)

 • Je-li společníkem nebo akcionářem jiná právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument u zahraničních společností s adekvátním ověřením pro použití v ČR a překladem

Změna sídla

 • Výpis z katastru nemovitostí objektu nového sídla ne starší 2 měsíců

 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (podpis vlastníka musí být úředně ověřen)

Živnosti

 • Odpovědný zástupce – od 01.08.2006 nepotřebuje právnická osoba pro volnou živnost odpovědného zástupce

 • Pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti stanoví podmínky a požadavky na listiny živnostenský zákon

 • Výpis z katastru nemovitostí objektu sídla

 • Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti s ověřeným podpisem vlastníka

Změna obchodní firmy
Novou obchodní firmu je klient povinen prověřit na www.justice.cz – nesmí být shodná nebo zaměnitelná s jinou obchodní firmou v písemné ani fonetické formě. Doporučujeme použití našeho kontrolního systému na webu www.nazevfirmy.cz, který dokáže zkontrolovat zaměnitelnost s jinými již existujícími společnostmi. Za finální výběr názvu společnosti však odpovídá klient.

Ověření listin
Všechny požadované dokumenty musí být předkládány v originále nebo v ověřené kopii v českém nebo slovenském jazyce.
Zahraniční dokumenty musí být soudním překladatelem přeloženy do českého jazyka (u úředních jazyků EU postačuje prostý překlad).
Zahraniční veřejné listiny musí být dále ověřeny v souladu s mezinárodními smlouvami (např. apostila, superlegalizace, apod.) – přehled požadavků na ověření zahraničních veřejných listin naleznete zde.

Proces převodu společnosti (uvedené lhůty jsou pouze orientační)

 

1. Zadání nových parametrů společnosti klientem (všechna podání je třeba činit na e-mail: info@corporate.cz)

Kontaktujte nás na e-mailu nebo na našem telefonním čísle a my Vám zašleme objednávkový formulář, kam vyplníte následující údaje:

 • název společnosti (obchodní firma);

 • sídlo společnosti;

 • předmět podnikání a seznam živností, které bude klient požadovat ohlásit;

 • iniciály nového jednatele (přesně tak jak jsou uvedeny v občanském průkazu);

 • iniciály nového společníka (přesně tak jak jsou uvedeny v občanském průkazu nebo ve výpise z obchodního rejstříku);

 • popř. výši základního kapitálu společnosti.

Doba trvání: cca 15 minut

2. Převod obchodního podílu / akcií a jmenování nových statutárních zástupců společnosti

Po dohodě s klientem následuje v naší kanceláři nebo v kanceláři notáře realizace změn ve společnosti dle  požadavků klienta, např. změna společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, popř. stanov – změna sídla, předmětu podnikání, obchodní firmy. Dále je na místě sepsána a uzavřena smlouva o převodu obchodního podílu na společnosti, resp. akcií akciové společnosti a je učiněno rozhodnutí společníka, akcionáře nebo valné hromady o změně statutárních zástupců společnosti a zároveň vyhotoveny další dokumenty související s převodem a nutné k hladkému dokončení transakce.
Doba trvání: cca 30 minut.

3. Vyřizování dodatečných požadavků klienta

V případě, že si klient přeje změnit živnosti nebo ohlásit další živnosti vázané, řemeslné nebo koncese, realizujeme toto bezodkladně na živnostenském úřadě.
Doba trvání: cca 3 pracovní dny

4. Zápis změn do obchodního rejstříku

Prostřednictvím naší kanceláře a ve spolupráci s naším notářem je realizován přímý zápis požadovaných změn do obchodního rejstříku. Jednatel / člen představenstva může nicméně za společnost jednat okamžitě po rozhodnutí společníka, akcionáře či valné hromady dle bodu 2.
Doba trvání: cca 1 až 2 pracovní dny

5. Dokončení procesu

Po vyzvednutí aktualizovaného výpisu z Obchodního rejstříku s již provedenými změnami u notáře a kontrole všech údajů, je klient obratem informován.

My následně vyhotovujeme úplné znění zakladatelské listiny popřípadě společenské smlouvy nebo stanov společnosti a tyto po podpisem statutárního orgánu společnosti doručujeme do Sbírky listin Obchodního rejstříku.

Klient si zpřístupní bankovní účet společnosti u našeho partnera Raiffeisenbank a nebo účet zruší.

Změny ve společnosti již není třeba hlásit na úřady. Z důvodu existence veřejných registrů si úřady aktualizují údaje o společnosti samy.
Doba trvání: cca 3 pracovní dny.

Průvodce převodem ready-made společnosti
bottom of page