top of page

FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 Odpovědi na Vaše otázky, návody, informace a vzory 

FAQ - často kladné otázky

 • Je nutné, aby měl jednatel společnosti čistý výpis z rejtsříku trestů?"
  Ano je to nutné, neboť jednatel společnosti musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dle zákona o živnostenském podnikání, kterými jsou zletilost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (nebýt soudně trestán). U cizích státních příslušníků budeme zajišťovat jak výpis z rejstříku trestů ze státu jejich trvalého pobytu, tak i výpis z České republiky.
 • Co je zapotřebí v souvislosti s ohlášením živností?
  Nejprve je třeba si zodpovědět otázku, jakou činnost bude společnost vykonávat. Dle zákona o živnostenském podnikání rozlišujeme dva základní druhy živností. Prvním z nich je živnost ohlašovací, pod kterou patří následující tři typy živností - volné, vázané, řemeslné. Druhým základním druhem živnosti, je živnost koncesovaná. S některými výše uvedenými jsou spjaty určité požadavky (doložení konkrétních dokumentů - např. výuční list, potvrzení o vykonané praxi apod.). Co je zapotřebí předložit u té které z nich Vám v případě zájmu rádi zodpovíme. Důležité je, zda-li živnosti budou námi ohlašovány před převodem společnosti, či následně po převodu, neboť v tomto případě bude dále vyžadována též plná moc udělená Vámi z pozice nového jednatele.
 • Je si možné ponechat adresu sídla společnosti na Vaší adrese?
  Ano, sídlo společnosti můžete ponechat na naší adrese. V této souvislosti dojde k sepsání nájemní smlouvy (s min. délkou jednoho roku) a k úhradě nájemného na celé smluvené období. Nájemní smlouvu je samozřejmě možné uzavřít na delší dobu nebo ji následně prodloužit. Ponecháním sídla spolenčosti na naší adrese s využitím našich služeb zároveň získáte slevu 3 000 Kč na pořízení ready-made společnosti.
 • Kolik činí roční nájemné při pronájmu sídla od Vás a co všechno cena zahrnuje?
  Váše nájemného se odvíjí od varianty využívané služby a začíná již na 790 Kč / měsíc bez DPH.
 • Pokud mám vlastní nemovitosti k umístění sídla, co musím dodat?"
  Chcete-li umístit sídlo společnosti na jinou adresu, požadujeme dodání Výpisu z katastru nemovitostí k předmětnému objektu a Souhlas s umístěním sídla společnosti od vlastníka dané nemovitosti, ve kterém musí být příslušný objekt přesně specifikován tak, jak je uvedeno v katastru nemovitostí.
 • Je možné změnit sídlo společnosti mimo Prahu?
  Ano, je to možné. Do zakladatelské listiny společnosti vkládáme jako sídlo společnosti obec dle Vašeho výběru. Notářský zápis měnící zakladatelskou listinu spolenčosti vyhotovujeme automaticky a již ho máte v ceně, změna sídla mimo Prahu tak není sebemeším problémem.
 • V kolika společnostech mohu být společníkem?
  Fyzická nebo právnická osoba může být od novelizace právních předpisů v roce 2014 společníkem v neomezeném počtu společností. Žádné omezení zde tudíž již není.
 • Poskytujete osoby do pozic orgánů společnosti?
  Osoby do jednotlivých orgánů společnosti, tzv. nominee jednatele, neposkytujeme.
 • Jak se ohlašují živnosti a jaké typy živností existují?
  Český právní řád zná čtyři základní typy živností - volnou (např. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí), řemeslnou (např. řeznictví a uzenářství), vázanou (např. geologické práce) a koncesovanou (např. nákup a prodej výbušnin). Všechny uvedené živnosti, resp. vymezení činností, které pod ten který typ patří, vymezuje živnostenský zákon. Kromě volné živnosti je ke všem zbývajícím vedle splnění všeobecných podmínek (zletilost, bezúhonnosti, způsobilost k právním úkonům) zapotřebí též kvalifikace, či získání odborné praxe. Veškeré typy živností ohlašujeme vyplněním "Jednotného registračního formuláře" na příslušném živnostenském úřadu a zaplacením správního poplatku ve výši 1.000,- Kč.
 • Jaký je rozdíl mezi předmětem podnikání a předmětem činnosti?
  Předmětem podnikání se rozumí označení Vámi zvolené živnosti povinně zapisované do obchodního rejstříku. Předmět činnosti má totožný význam, nicméně používá se jen v případě organizací, založených za jiným než podnikatelským účelem, např. v případě nadací. Pokud jde o jednotlivé obory činností spadajících pod určitý typ živnosti, tak z judikatury Vrchního soudu v Praze vyplývá, že i tyto obory jsou způsobilé a dostačující pro jejich zapsání do obchodního rejstříku jako předmětu podnikání dané společnosti, bez nutnosti uvedení předmětu podnikání vyplývajícího z výpisu ze živnostenského rejstříku, příkladem u volných živností "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona".
 • Je potřeba provést některé úkony v bance v souvislosti se založením nové společnosti?
  Pokud budete chtít podnikat pod obchodní společností, u níž je stanovena povinnost vytvářet základní kapitál, návštěva banky Vás nemine. V této souvislosti budete s bankou sjednávat založení bankovního účtu pro splácení základního kapitálu a eventuálně i určení správce vkladu, kterým však nejčastěji bývá jeden ze zakladatelů, nicméně tuto činnost lze svěřit též bance. Po založení společnosti již bude na Vašem uvážení, zda-li se rozhodnete zřídit též podnikatelský účet u této konkrétní banky, či využijete služeb a nabídku konkurenčních bankovních ústavů.
FAQ

Ovřování cizích veřejných listin

Ověřování cizích veřejných listin

 

Veřejné listiny (především jde o listiny vydané soudy, notářské listiny a listiny vydané správními úřady), které byly vydány na území jednoho státu, a které mají být předloženy na území státu jiného, musí být pro tyto účely opatřeny buď tzv. apostilou (podle Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, č. 45/1999 Sb.) anebo tzv. superlegalizací (podle § 109 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém). Výjimka z tohoto pravidla platí pro země, se kterými má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, na základě které jsou listiny osvobozeny od ověřování. V takovém případě může být veřejná listina vydána na území jednoho státu použita na území druhého státu bez dalšího ověření. Dále notářské listiny, které mají být použity v cizině, musí být podepsány jedině notářem či jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu (zákon č. 358/1992 Sb.).

I. Seznam států, s nimiž má Česká republika smlouvu o právní pomoci, na základě které se až na výjimky nevyžaduje ověření listin

 

 1. Afganistán (č. 44/1993 Sb.) – dosud neodpověděli na nabídku ČR jednat v důsledku rozpadu ČSFR o sukcesi do smlouvy – doporučuje se listiny ověřit

 2. Albánie (č. 97/1960 Sb.)

 3. Alžírsko (17/1984 Sb.)

 4. Belgie (č. 59/1986 Sb.) – osvobození se týká jen listin vydaných nebo ověřených (i podpisy) justičními orgány (viz čl. 13 Smlouvy), ostatní listiny Apostila

 5. Bulharsko (č. 3/1978 Sb.) – v praxi většinou požadována Apostila

 6. Francie (č. 83/1985 Sb.)

 7. Itálie (č. 508/1990 Sb.) – jen v případě dožádání (viz. čl. 13 Smlouvy), v ostatních případech Apostila

 8. Jemen (č. 76/1990 Sb.)

 9. Jugoslávie (č. 207/1964 Sb.) – platí pro všechny nástupnické státy

 10. KLDR (Severní Korea) (č. 93/1989 Sb.)

 11. Kuba (č. 80/1981 Sb.) – dosud neodpověděli na nabídku ČR jednat v důsledku rozpadu ČSFR o sukcesi do smlouvy – doporučuje se listiny ověřit

 12. Kypr (č. 96/1983 Sb.) – v praxi často požadována Apostila

 13. Maďarsko (č. 63/1990 Sb.)

 14. Mongolsko (č. 106/1978 Sb.)

 15. Polsko (č. 42/1989 Sb.)

 16. Portugalsko (č. 22/1931 Sb.) – osvobození se týká pouze listin vydaných nebo ověřených soudy nebo správ. orgány, pokud budou použity před soudy druhého státu (viz. čl. 7 Smlouvy), notářské listiny a ostatní –Apostila

 17. Rakousko (č. 9/1963 Sb.) – osvobození se týká pouze listin vydaných nebo ověřených (včetně podpisů) soudy nebo správními orgány, pokud budou použity před soudy nebo správními úřady druhého státu, ostatní listiny Apostila

 18. Rumunsko (č. 1/1996 Sb.)

 19. Řecko (č. 102/1983 Sb.) – v praxi často požadována Apostila

 20. Slovensko (č. 209/1983 Sb.)

 21. Sýrie (č. 8/1986 Sb.) – smlouva se dodržuje de facto

 22. býv. SSSR (č. 95/1983 Sb.) – osvobození platí pouze pro Ruskou federaci a Bělorusko (na požádání ověřit Apostilou); Arménie, Ázerbajdžán, Estonsko, Kazachstán, Litva, Lotyšško – Apostila; Gruzie, Moldávie a zbývající asijské republiky – jednání o sukcesi dosud neukončena – superlegalizace

 23. Španělsko (č. 6/1989 Sb.) – v praxi často požadována Apostila

 24. Švýcarsko (č. 9/1928 Sb.) – osvobození se týká pouze listin vydaných nebo ověřených soudy (včetně listin podepsaných soudní kanceláří) nebo ústředním správním orgánem (viz. čl. 6 Smlouvy) – notář a ostatní Apostila

 25. Ukrajina (č. 123/2002 Sb. m.s.) – osvobození platí pouze pro občanské věci, které jsou upraveny ve smlouvě (ne pro řízení před správními orgány)

 26. Uzbekistán (č. 133/2003 Sb. m.s.) – osvobození platí pouze pro občanské věci, které jsou upraveny ve smlouvě (ne pro řízení před správními orgány)

 27. Vietnam (č. 98/1984 Sb.)

 

V praxi bohužel dochází k tomu, že orgány ve státech, kde by se podle dvoustranné smlouvy nemělo ověřovat, přesto ověření požadují (např. Kypr, Řecko, Maďarsko, Rusko, Bělorusko, Vietnam). Fakticky dodržují postup podle smlouvy pouze Francie, Rumunsko a Slovensko. Do arabských států se doporučuje raději listiny ověřovat.

Dne 16.3.1999 vstoupila v platnost pro Českou republiku Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatá v Haagu dne 5.10.1961 (č. 45/1999 Sb., dále je „Úmluva“). V souvislosti s tím došlo k určitému zjednodušení procesu ověřování cizích veřejných listin, jež mají být použity v těch státech, které jsou smluvními státy Úmluvy a s nimiž Česká republika nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných smluv. Zjednodušení spočívá v provedení jediného formálního úkonu – opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostilou (čl. 3 odst. 1 a čl. 4 Úmluvy) Ověřovací doložku vystaví příslušný úřad státu, v němž byla listina vydána. V České republice je tímto úřadem Ministerstvo spravedlnosti – mezinárodní odbor (pro listiny vydávané justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři).

II. Seznam smluvních států Úmluvy

1. Albánie
2. Andorra
3. Antigua a Barbuda
4. Argentina
5. Arménie
6. Austrálie
7. Ázerbajdžán
8. Bahamy
9. Barbados
10. Belgie
11. Belize
12. Bělorusko
13. Bosna a Hercegovina
14. Botswana
15. Brunej Darussalam
16. Bulharsko
17. bývalá Jugoslávská republika Makedonie
18. Cookovy ostrovy
19. Česká republika
20. Čína – pouze Hong Kong a Macao
21. Dánsko – od 29. 12. 2006
22. Dominika
23. Ekvádor
24. Estonsko
25. Fidži
26. Finsko
27. Francie + Francouzská Polynesie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna
28. Grenada – od 7. dubna 2002 (do tohoto data vedena pod Velkou Británií)
29. Gruzie – od 14. května 2007
30. Honduras
31. Chorvatsko
32. Indie
33. Irsko
34. Island
35. Itálie
36. Izrael
37. Japonsko
38. JAR
39. Kazachstán
40. Kolumbie
41. Korejská republika – od 14. července 2007
42. Kypr
43. Lesotho
44. Libérie
45. Lichtenštejnsko
46. Litva
47. Lotyšsko
48. Lucembursko
49. Maďarsko
50. Malawi
51. Malta
52. Marshallovy ostrovy
53. Mauricius
54. Mexiko
55. Moldávie
56. Monako
57. Namibie
58. Německo
59. Niue
60. Nizozemí + Nizozemské Antily, Aruba
61. Norsko
62. Nový Zéland
63. Panama
64. Polsko
65. Portugalsko + Angola, Mosambik
66. Rakousko
67. Rumunsko
68. Ruská federace
69. Řecko
70. Salvador
71. Samoa
72. San Marino
73. Seychely
74. Slovensko
75. Slovinsko
76. Srbsko a Černá Hora
77. Surinam
78. Svatá Lucie
79. Svatý Kryštof a Nevis
80. Svatý Vincenc a Grenadiny
81. Svazijsko
82. Španělsko
83. Švédsko
84. Švýcarsko
85. Tonga
86. Trininad a Tobago
87. Turecko
88. USA + Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)
89. Ukrajina
90. Velká Británie + Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, Brititish Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands
91. Venezuela

Seznam všech smluvních států Úmluvy, jakož i příslušných apostilních úřadů je k dispozici na internetových stránkách Haagské konference: http://hcch.e-vision.nl/

Po otevření stránek a výběru jazyka se v přehledu položek označených modře zvolí Authorities a dále per Convention. Když se objeví vybraný seznam haagských úmluv, označí se úmluva s číslem 12. V zápětí se zobrazí abecední přehled jednotlivých smluvních států s odkazem na jejich příslušný apostilní úřad.


Úmluva se nevztahuje na ověřování překladů těchto listin do cizího jazyka. Proto se těm, kteří žádají o ověření listiny Apostilou doporučuje, aby si pořídili její překlad ve státě, kde budou listinu předkládat.

III. Vyšší ověření listiny – superlegalizace (podle § 62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním)

 

Tento způsob ověření se použije pro listiny, které mají být předloženy ve státech, s nimiž Česká republika nemá sjednáno osvobození od vyššího ověření prostřednictvím dvoustranné mezinárodní smlouvy, a které nejsou členskými státy Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

U justičních listin a listin vydaných nebo ověřovaných notáři provádí superlegalizaci Ministerstvo spravedlnosti ČR – mezinárodní odbor. Poté následuje další vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dále ověření zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita.

Závěrem je nutné upozornit na skutečnost, že vstupem České republiky do Evropské unie nedošlo v oblasti ověřování listin doposud k žádné změně, tedy i v rámci Evropské unie je nutné listiny ověřovat podle shora uvedených pravidel.

Ověřování cizích veřejných listin

Dokumenty a vzory

Dokumenty k převodu společnosti

 

Dokumenty jsou ke stažení ve formátu MS WORD nebo .pdf. Znění dokumentů je třeba upravit individuálně pro každé jednotlivé použití, dokumenty ve formátu .pdf je třeba vytisknout a vyplnit ručně. V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte na telefonu +420 605 166 661.

Seznam dokumentů (aktualizace 2019)

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla obchodní společnosti

Pokud se mění obchodní firma – název společnosti, musí znít souhlas s umístěním sídla vždy na původní obchodní firmu – název společnosti; změna obchodní firmy je účinná až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.

Jednotný registrační formulář

Platí pro ohlášení živnosti volné, vázané, řemeslné nebo jako žádost o koncesi.

Pokyny k vyplnění jednotného registračního formuláře

Změnový list

Pro provedení veškerých změn údajů v živnostenském rejstříku.

Pokyny k vyplnění změnového listu

Registrační formulář

Pro organizační složky / odštěpné závody zahraničních právnických osob.

Příloha – statutární orgán

Pro organizační složky / odštěpné závody zahraničních právnických osob.

Příloha – předmět podnikání

Pro organizační složky / odštěpné závody zahraničních právnických osob.

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné

Formulář pro ustanovení odpovědného zástupce

Pro účely ohlášení živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.

Prohlášení odpovědného zástupce

Čestné prohlášení odpovědného zástupce za živnosti – pro účely ohlášení živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.

Please reload

Dokumenty a vzory
bottom of page