Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Obchodní společnosti

Průvodce převodem obchodní společnosti

Základní popis

Služba obsahuje převod obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným, resp. akcií akciové společnosti již zapsané v obchodním rejstříku. Všechny společnosti byly založeny pouze za účelem jejich dalšího prodeje koncovému klientovi, nikdy nevyvíjely žádnou činnost a nemají tudíž žádné závazky ani pohledávky.

Výhodou pořízení již založené obchodní společnosti je plně splacený základní kapitál společnosti, klient tak hradí pouze sjednanou cenu za převod společnosti. Dalšími výhodami potom jsou možnost jednat za společnost ihned po skončení valné hromady, která jmenuje nového jednatele a především rychlost pořízení společnosti – bez nároku na jakýkoliv příplatek nabízíme expresní uspořádání valné hromady se změnou statutárních zástupců společnosti do 60 min. od požadavku klienta.

Ke každé převáděné společnosti poskytujeme písemnou záruku neexistence závazků ani pohledávek v této společnosti; společnosti dosud nezahájily činnost, kromě úkonů nezbytně nutných k založení společností, jejich zápisu do obchodního rejstříku a registraci k dani z příjmů právnických osob.

Sídlo společnosti je umístěno na adrese Praha 9, Martinická 987/3, PSČ 197 00 a je možné jej zde zachovat i do budoucna. K tomu naše společnost nabízí balíček služeb „E-Office“, který zahrnuje poskytnutí sídla právnické osobě, sekretářské služby, případně i telefonické a faxové služby, atd. Ceny a objednávka těchto služeb jsou uvedeny na stránce E-Office.

Dostupnost společností

Máme k dispozici větší množství společností zapsaných v obchodním rejstříku – aktuální seznam společností k převodu naleznete zde.

Cena za převod společnosti

Základní cena za převod ready – made společnosti s ručením omezeným činí 22.900,- Kč (částka osvobozena od DPH).

Základní cena za převod ready – made akciové společnosti činí 59.900,- Kč (částka je osvobozena od DPH).

Základní cena zahrnuje převod podílů společnosti, resp. akcií společnosti nabyvateli, valnou hromadu s odvoláním původního jednatele a se jmenováním nového jednatele, provedení změn společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny (např. změna sídla, obchodní firmy, předmětu podnikání, apod.), správní poplatky za ověření podpisů, registraci k dani z příjmů právnických osob, návrh na zápis změn do obchodního rejstříku včetně soudních poplatků a ohlášení všech oborů živnosti volné včetně správních poplatků apod.

Ceny poplatků a doplňkových služeb

Vydání potvrzení bezdlužnosti finančním úřadem
– 300,- Kč

Zvýšení základního kapitálu – základní odměna
– 9.000,- Kč bez DPH

Zvýšení základního kapitálu – za každých započatých 100.000,- Kč
– 1.000,- Kč

Úhrada ceny za převod společnosti

Úhrada ceny je z procesních důvodů možná pouze v hotovosti, v případě složitějších případů nebo v případě provádění změn ve společnosti před jejich převodem, účtujeme po dohodě klientům zálohu splatnou předem. Je-li záloha splatná předem, musí být finanční prostředky připsány na našem bankovním účtu před zahájením provádění změn ve společnosti.

Požadované dokumenty

Jednatel / člen představenstva:
Výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, bez zápisu, z ČR i z místa bydliště a ze státu, jehož je osoba občanem
Občanský průkaz nebo cestovní pas
Věrohodný průkaz prokazující místo pobytu (pouze u nerezidentů)

Společník / akcionář:
Občanský průkaz nebo cestovní pas a věrohodný průkaz o místu pobytu
Je-li společníkem nebo akcionářem jiná právnická osoba, výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument u zahraničních společností

Změna sídla:
Výpis z katastru nemovitostí objektu nového sídla ne starší 2 měsíců
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (podpis vlastníka musí být úředně ověřen)

Živnosti:
Odpovědný zástupce – od 01.08.2006 nepotřebuje právnická osoba pro volnou živnost odpovědného zástupce
Pro řemeslné, vázané a koncesované živnosti stanoví podmínky a požadavky na listiny živnostenský zákon
Výpis z katastru nemovitostí objektu sídla
Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti s ověřeným podpisem vlastníka
Seznam oborů činnosti volné živnosti

Změna obchodní firmy:
Novou obchodní firmu je klient povinen prověřit na www.justice.cz – nesmí být shodná nebo zaměnitelná s jinou obchodní firmou v písemné ani fonetické formě. Naše společnost neručí za provedení, resp. neprovedení změny obchodní firmy dle požadavku klienta.

Ověření listin
Všechny požadované dokumenty musí být předkládány v originále nebo v ověřené kopii v českém nebo slovenském jazyce.
Zahraniční dokumenty musí být soudním překladatelem přeloženy do českého jazyka (u úředních jazyků EU postačuje prostý překlad).
Zahraniční veřejné listiny musí být dále ověřeny v souladu s mezinárodními smlouvami (např. apostila, superlegalizace, apod.) – přehled požadavků na ověření zahraničních veřejných listin naleznete zde.

Proces převodu společnosti (uvedené lhůty jsou pouze orientační)

1. Zadání nových parametrů společnosti klientem (všechna podání je třeba činit na e-mail: info@corporate.cz)

Kontaktujte nás na e-mailu nebo na našem telefonním čísle a my Vám zašleme objednávkový formulář (který případně naleznete ZDE), kam vyplníte následující údaje:

 • název společnosti (obchodní firma);
 • sídlo společnosti;
 • předmět podnikání a seznam živností, které bude klient požadovat ohlásit;
 • iniciály nového jednatele (přesně tak jak jsou uvedeny v občanském průkazu);
 • iniciály nového společníka (přesně tak jak jsou uvedeny v občanském průkazu nebo ve výpise z obchodního rejstříku);
 • popř. výši základního kapitálu společnosti.

2. Převod obchodního podílu / akcií a jmenování nových statutárních zástupců společnosti

Po dohodě s klientem je v naší kanceláři nebo v kanceláři notáře sepsána a uzavřena smlouva o převodu obchodního podílu na společnosti, resp. akcií akciové společnosti a je učiněno rozhodnutí společníka, akcionáře nebo valné hromady o změně statutárních zástupců společnosti.
Doba trvání: cca. 30 minut.

3. Vyřizování požadavků klienta na změny ve společnosti

Následuje proces vyřizování požadavků klienta, např. změna společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, popř. stanov – změna sídla, předmětu podnikání, obchodní firmy, ohlášení živností, rozšíření registrace u finančního úřadu – tyto úkony je pro urychlení převodu možné provést i před sepsáním smlouvy o převodu obchodního podílu (požadujeme přiměřenou peněžní zálohu).
Doba trvání: cca. 2 – 7 kalendářních dnů

4. Zápis změn do obchodního rejstříku

Prostřednictvím naší kanceláře je podán návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Jednatel / člen představenstva může nicméně za společnost jednat okamžitě po rozhodnutí společníka, akcionáře či valné hromady dle bodu 2. Podáním začíná běžet příslušnému soudu pětidenní lhůta pro provedení zápisu do obchodního rejstříku.
Doba trvání: cca. 5 kalendářních dnů

5. Dokončení procesu

Po doručení usnesení o zápisu změn do obchodního rejstříku převáděné společnosti (je-li v konkrétním případě takové usnesení vůbec vydáváno) podáme pro urychlení konečného zápisu vzdání se práva na odvolání. Okamžikem doručení listiny s tímto úkonem soudu nabývá usnesení právní moci a soud vydá výpis z obchodního rejstříku s již provedenými změnami.
Doba trvání: cca. 3 kalendářní dny.

Povinnosti klienta (nabyvatele společnosti) po zápisu změn v obchodním rejstříku

1. Oznámení změny údajů o společnosti na finančním úřadě

 • je nutné oznámit změnu jednatele, sídla, obchodní firmy a dalších údajů požadovaných v registračním řízení, a to do 15 dnů od provedení změny
 • oznamuje se finančnímu úřadu v místě původního sídla společnosti
 • oznámení může mít volnou formu a není zpoplatněno
 • upozorňujeme, že při nesplnění povinnosti nepeněžité povahy může finanční úřad uložit daňovému subjektu pokutu

Vzor oznámení změn finančnímu úřadu

2. Vyhotovení úplného znění zakladatelské listiny / společenské smlouvy / stanov

 • dle ustanovení obchodního zákoníku jsou jednatel, popř. představenstvo společnosti, povinni v případě, že došlo ke změně zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanov společnosti vyhotovit úplné znění takové listiny (bez zbytečného odkladu) a uložit je do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu
 • při zpracování zakladatelské listiny / společenské smlouvy / stanov je třeba vycházet vždy z jejich posledního úplného znění a zapracovat do něho všechny provedené změny
 • úplné znění listin vyhotovuje a podepisuje jednatel (jednatelé), resp. představenstvo společnosti, podpis pod úplným zněním nemusí být úředně ověřen
 • listiny, které mají být zakládány do sbírky listin, se podávají soudu výlučně v elektronické podobě ve formátu .pdf (Portable Document Format), a to buď na datovém nosiči (CD-R) nebo elektronickou poštou (e-mailovou adresu příslušného rejstříkového soudu a parametry zasílaných dokumentů naleznete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky www.justice.cz)

 


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů