Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Novela obchodního zákoníku

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která přináší několik podstatných změn . Následující text má pouze informativní charakter a nepředstavuje kompletní výčet všech novelou přijatých změn.

1. Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru ke společnosti.

Statutární orgán, tj. osoba či osoby oprávněné jednat jménem společnosti, má na základě novely možnost pověřit obchodním vedením zcela nebo zčásti jinou osobu. Činnosti spojené s obchodním vedením tak může rovněž vykonávat zaměstnanec v pracovněprávním poměru, i když je zároveň statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. O jeho odměně pak rozhoduje orgán, do jehož působnosti náleží rozhodování o odměně statutárního orgánu nebo jeho členů. Členové statutárního orgánu se však při pověření obchodním vedením jiného nezbavují odpovědnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tak jak je tento pojem judikaturou Nejvyššího soudu ČR často interpretován. Z možnosti pověření obchodním vedením jsou však vyňaty pravomoci, které jsou zákonem svěřeny do výlučné působnosti statutárního orgánu, zvláště pak účast na jeho zasedání, rozhodování o pověření obchodním vedením a rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti. Novela nepřináší řešení neplatnosti pracovních poměrů členů statutárních orgánů, které byly sjednány před datem účinnosti novely.

2. Zánik funkce statutárního orgánu v jednočlenných společnostech

Novela stanovuje dvouměsíční lhůtu zániku výkonu funkce statutárního orgánu nebo jeho člena při odstoupení z funkce za situace, kdy působnost valné hromady vykonává jediný společník a tento neschválí jinou dobu zániku funkce.

3. Zjednodušení procesu soudem nařízených likvidací společností

V případech, kdy bude společnost zrušena soudem a nařízena její likvidace, pak soudem jmenovaný likvidátor nepředloží společníkům ke schválení návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a zprávu o naložení s majetkem. Tyto dokumenty však musí bezodkladně uložit do sbírky listin.

4. Změna pravidel registrace sídla společnosti do obchodního rejstříku

Pro rejstříkové řízení není navrhovatel povinen dokládat právní důvod užívání prostor k umístění sídla, za podmínky, že je možné tento důvod zjistit z některé z veřejných databází. Podnikatel je povinen mít právní důvod užívání prostor po celou dobu, po kterou jsou tyto prostory vedeny v obchodním rejstříku jako jeho sídlo či místo podnikání, v opačném případě je do rukou soudu svěřena pravomoc takový subjekt bez návrhu zrušit. Nadále jako právní důvod postačí prohlášení vlastníka nemovitosti či osoby oprávněné jejím nakládáním, že s umístěním sídla souhlasí. Toto prohlášení však nesmí být starší 3 měsíců a podpis musí být úředně ověřen. Omezení vlastníků nemovitostí, ve kterých mají zapsány sídlo společnosti, které nemají k nemovitosti žádný právní důvod užívání, však nadále platí, stále nebudou mít možnost navrhnout výmaz sídla neoprávněného „nájemníka“ z obchodního rejstříku. Výmazu neoprávněně registrovaného sídla se vlastníci nemovitostí budou moci domáhat pouze cestou podnětu rejstříkovému soudu, aby učinil kroky k nápravě.

5. Konec zveřejňování podpisových vzorů a rodných čísel ve sbírce listin

Do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem se již nebudou ukládat podpisové vzory osob oprávněných jednat jménem společnosti. To však neplatí pro listiny již uložené. Ty bude možno na žádost ze sbírky listin odstranit. Rodná čísla osob zapsaných do obchodního rejstříku se nově nebudou objevovat ve výpise z obchodního rejstříku a ani se nebudou zveřejňovat v Obchodním věstníku. Povinnost zapsat rodné číslo do obchodního rejstříku zůstává nedotčena. Novelou tak dochází ke změně zavedené praxe, kdy rodná čísla například členů statutárních orgánů obchodních společností byla do rejstříku nejen zapisována, ale dále byla i zveřejňována. Jiný je postup v případě zakládání dokumentů do sbírky listin, kde platí, že pokud se zakládá dokument obsahující rodné číslo, zveřejňuje se tento dokument včetně rodného čísla. Při zápisu osoby do obchodního rejstříku je nutným údajem primárně datum narození, až poté následuje rodné číslo, pokud bylo této osobě přiděleno. Dosavadní právní úprava stanovovala opačné pořadí těchto údajů.


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů