Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Trestní odpovědnost právnických osob

Dne 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jako „zákon“). Jedná se o významnou novinku českého trestního práva, které až doposud vyházelo ze zásady individuální trestní odpovědnosti, na základě které mohla být pachatelem trestného činu pouze fyzická osoba.

Zákon samotný má velmi široce vymezenou působnost. Ve své podstatě se vztahuje nejen na veškeré právnické osoby se sídlem či organizační složkou umístěnou na území České republiky, ale i na právnické osoby, které zde pouze mají svůj majetek. U právnických osob sídlících na území ČR není rozhodné, kde se trestný čin odehraje, ale u zahraničních osob s organizační složkou či majetkem v ČR je podmínkou trestní odpovědnosti, aby se na území ČR alespoň zčásti odehrál trestný čin či jeho následek.

Výčet skutkových podstat trestných činů, za něž hrozí právnickým osobám represe, je taxativní, tj. úplný. Jedná se například o zkreslování údajů o stavu hospodaření a majetku, přijetí úplatku, trestný čin podvodu, přímé i nepřímé podplácení, úvěrový nebo dotační podvod, pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození a ohrožení živnostního prostředí s tím, že v případě prokázání viny a na základě rozhodnutí soudu bude možné uložit tyto tresty:

 • Zrušení právnické osoby;
 • Propadnutí majetku;
 • Peněžitý trest (denní sazbou 1.000 Kč až 2 mil. Kč);
 • Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty;
 • Zákaz činnost (až na 20 let);
 • Zákaz plnění veřejných zakázek, zákaz účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (až na 20 let);
 • Zákaz přijímání dotací a subvencí;
 • Uveřejnění rozsudku.

Právnická osoba je dle zákona za trestný čin odpovědná, pokud jej jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, spáchala osoba oprávněná jednat jménem nebo za právnickou osobu, osoba vykonávající řídící nebo kontrolní činnost v právnické osobě, osoba, jež má rozhodující vliv na řízení právnické osoby, nebo zaměstnanec při plnění pracovních úkolů na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby či osob uvedených v předchozí části této věty, či případně i z důvodu, že tyto osoby neprovedly náležitá opatření, které jim ukládá právní předpis nebo po nich mohou být spravedlivě požadovány, např. povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností podřízených osob a zaměstnanců či učinění nezbytných opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. V tomto kontextu, více než kdy dříve, je pro právnické osoby nezbytné nastavit vnitřní strukturu a pravidla tak, aby v případě potřeby mohla prokázat, že učinila nezbytná opatření k odvrácení nebo odstranění následků jednotlivých trestných činů nebo takové následky zaviněně nezpůsobila. Pro určení, zda existuje trestní odpovědnost právnické osoby, bude tedy podstatné, zda měla právnická osoba možnost následek odvrátit nebo odstranit resp. zda následek způsobila zaviněně či nikoli. V neposlední řadě je třeba zmínit, že uložené tresty budou zapisovány do veřejně přístupného rejstříku trestů, čímž bude tato informace lehce dostupná nejen orgánům státní správy, ale například i obchodním partnerům, klientům či zákazníkům, což samo o sobě znamená značný zásah do dobré pověsti, neboli good will společnosti, a jejího dalšího podnikatelského života.

Naše doporučení v základních bodech:

 1. zavedení takových procesů v rámci společnosti, které zajistí průběžnou kontrolu dodržování povinností plynoucích z právních předpisů;
 2. nastavení systému vnitřní kontroly ( corporate governance);
 3. eliminace ohrožení majetku společnosti.

Jsme připraveni Vám s výše uvedeným pomoci. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Vojtěch Kubec (kubec@corporate.cz)


 


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů