Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Hlavní změny ve společnostech v roce 2014

Přehled toho nejdůležitějšího, co se změnilo pro s.r.o. s příchodem nového občanského zákoníku

 

– Každá s.r.o. je povinna přizpůsobit nejpozději do 30.6.2014 společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) nové právní úpravě a doručit ji rejstříkovému soudu.

– Smlouvy o výkonu funkce jednatele uzavřené před 1.1.2014 musejí být uzpůsobeny požadavkům zákona o obchodních korporacích nejpozději do 30.6.2014, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný.

– Dříve mohla být jedna fyzická osoba jediným společníkem maximálně tří s.r.o. Toto omezení bylo zrušeno.

– Zřizování rezervního fondu již nebude povinné.

– Nová obchodní pravidla budou platit pro jednatele a to na základě pravidla podnikatelského úsudku: pokud jednající osoba (jednatel) prokáže, že při svém rozhodování byla v dobré víře, jednala informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nenese odpovědnost za újmu způsobenou společnosti.

– Jednatel bude nově moci jednat za společnost společně s prokuristou (tzv. smíšená prokura).

– Nový způsob ochrany věřitelů bude založen na tzv. testu insolvence, který společnosti zakazuje vyplácet zisk, prostředky z jiných vlastních zdrojů nebo zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.

– Jestliže statutární orgán poruší péči řádného hospodáře tím, že neučiní kroky nezbytné k odvrácení úpadku, může soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele rozhodnout, že statutární orgán ručí za splnění povinnosti společnosti.

– Od 2014 musí být minimální výše vkladu jednoho společníka 1,- Kč.

– Zákon o obchodních korporacích nově připouští existenci různých druhů obchodních podílů, přičemž společník bude moci nově vlastnit více podílů, a to i různého druhu.

– Podíl společníka, jehož převoditelnost není omezena ani podmíněna, bude moci být nově představován kmenovým listem jakožto cenným papírem na řad, který však nebude možné přijmout k obchodování na veřejném trhu.

– Rozhodování mimo valnou hromadu tak, že společníci doručí svůj případný souhlas s obdrženým návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, jinak platí, že s návrhem nesouhlasí.

– Oproti stávající úpravě se zákaz konkurence jednatelů uvolňuje a předpokládá se, že není dán zákaz pro konkurenční činnost, pokud společníci věděli o možném střetu.

– Velmi důležité pro společnosti s více společníky bude to, že zákon o obchodních korporacích usnadňuje způsob převodu podílů; každý společník může převést svůj podíl na jiného společníka, ledaže by společenská smlouva společnosti tento převod podmínila souhlasem některého orgánu společnosti (dnes je k tomuto kroku nutný souhlas valné hromady); převést podíl na třetí osobu bude možné s pouhým souhlasem valné hromady, aniž by tento postup musel být výslovně upraven ve společenské smlouvě společnosti (dnes musí tuto možnost výslovně připustit společenská smlouva).

– Neudělí-li příslušný orgán svůj souhlas s převodem podílu bez udání důvodu nebo pokud bude nečinný, je společník oprávněn vystoupit ze společnosti. Zákon o obchodních korporacích dále umožní vystoupení společníka ze společnosti také například tehdy, jestliže hlasoval proti a nesouhlasil s přijatým rozhodnutím valné hromady o změně převažující povahy podnikání společnosti nebo prodloužení trvání společnosti.

 

Váš tým e-office

 


ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů