Obchodní společnosti

Správa společností

e-Office

Ostatní informace

Ostatní informace

Změna organizační struktury daňové správy

K 1. 1. 2013 došlo k nabytí účinnosti zákona č. 456/2013 Sb., o Finanční správě České republiky, který podstatným způsobem mění organizační strukturu daňové správy.

Největším mezníkem zmíněného zákona je zrušení v tuto dobu již dřívějších 199 finančních úřadů. Na jejich místo nastoupí nově zřízené, obdobně znějící finanční úřady, nicméně s dovětkem krajské. Z uvedeného nepřímo vyplývá, že současné, resp. dřívější postavení zrušených finančních úřadů, převezmou krajské finanční úřady, jejichž počet kopíruje počet krajů, přičemž sídlo každého takového úřadu bude vždy v krajském městě a v hlavním městě Praze. I přesto, že finanční úřady působící do konce loňského roku, alespoň z pohledu nového zákona skutečně zanikly, ve skutečnosti tomu tak doslova není. Jen těžko si lze představit situaci, kdy by určité subjekty zahltily svými požadavky s žádostí o jejich splnění nyní jen pouze 14 krajských finančních úřadů, a proto daný zákon zřizuje v rámci organizační soustavy zcela nový orgán, a sice tzv. územní pracoviště krajských finančních úřadů. Tato územní pracoviště jsou v podstatě transformací všech 199 dřívějších finančních úřadů, s tím, že jejich sídla zůstanou totožná jako sídla finančních úřadu dnes již fakticky zaniklých. Je samozřejmostí, že s touto změnou, resp. propojením krajských finančních úřadů s příslušnými územními pracovišti, přišly i určité změny týkající se požadavků na subjekty spadající pod ten který krajský finanční úřad. Pokud budou totiž tyto subjekty činit jakákoliv podání, jsou povinni jej od 1. 1. 2013 adresovat „svému“ krajskému finančnímu úřadu (dle sídla subjektu), nicméně tato mohou být učiněna právě prostřednictvím územních pracovišť, která za tímto účelem disponují podatelnami, jakož i datovými schránkami.

Vedle těchto dvou orgánů tvořících soustavu daňové správy budou nadále, tak jako v minulosti působit Generální finanční ředitelství, Specializovaný finanční úřad a nově Odvolací finanční ředitelství, které bude plnit roli nadřízeného orgánu krajských finančních úřadů a to s celorepublikovou působností za účelem sjednocení rozhodování o odvoláních.

Zároveň se změnou organizace finančních úřadů dochází i ke změně čísel bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů, kam budou občané a podnikatelé zasílat své platby:

Kód banky je vždy 0710, tj. Česká národní banka.

Název krajského finančního úřadu Matriková část bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Specializovaný finanční úřad 77620021

Vždy je nutné použít správné předčíslí bankovního účtu tak, aby finanční úřad věděl, který druh daně hradíte:

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. 30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb. 50032
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy 5733
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. 4722
Ostatní příjmy 4757
Pokuty – dle § 9c z. č. 15/1998 Sb. 2778
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů 1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP 9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP 6728
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Poplatky zvláštního charakteru dle z. č. 164/2001 Sb. 3770
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb. 20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. 10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791

ADRESA

• kancelář Praha 10
Průběžná 3207/74a, 100 00 - Praha

• kancelář Praha Kbely
Martinická 987/3, 197 00 – Praha

KONTAKTY

E-mail: info@corporate.cz

Tel.: +420 227 03 04 11© 2003-2015 CORPORATE s.r.o.

Analýza činnosti finančních úřadů